بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی خوزستان از آغاز دوره ساسانی تا آغاز حکومت عباسیان(224-749 میلادی)

در هعغهعغه ساسانی حکومت ملوک الطوایفی هعغهعغه اشکانیان به حکومتی متمرکز تبدیل شد و خوزستان نیز جزیی از حکومت مرکزی گردید.خوزستان در عصر ساسانی دارای اهمیت ویژه ای بوده است….

فتوح اسلام در فارس

مرررر این رساله – که اساس آن بر مطالعات و پژوهشهای کتابخانه‌ای استوار است – کوشیده‌ام تا به چهار پرسش عمده پاسخ گویم: -1 مقارن ظهور اسلام، ایران ساسانی به…