فتوح اسلام در فارس

در این رساله – که اساس آن بر مطالعات و پژوهشهای کتابخانه‌ای استوار است – کوشیده‌ام تا به چهار پرسش عمده پاسخ گویم: -1 مقارن ظهور اسلام، ایران ساسانی به…

بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی خوزستان از آغاز دوره ساسانی تا آغاز حکومت عباسیان(224-749 میلادی)

در دوره ساسانی حکومت ملوک الطوایفی دوره اشکانیان به حکومتی متمرکز تبدیل شد و خوزستان نیز جزیی از حکومت مرکزی گردید.خوزستان در عصر ساسانی دارای اهمیت ویژه ای بوده است….