شاخص های عدالت سیاسی در اسلام

مرررر اندیشه اسلامی، عدالت سیاسی مفهوم و بنیادی است شرعی، اخلاقی و برهانی که مرررر یک نظام صحیح الهی- مردمی مشروع است. برای تحقق عدالت سیاسی مرررر جامعه و حکومت،…