بررسی برخی از ویژگی‌های اساتید مقطع بالینی در بخش‌های اصلی بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مقایسه آن با ویژگی‌های استاد از نظر اسلام در سال تحصیلی 80-1379 از نظر کارورزان

با توجه به نقش مهم استاد در امر آموزش مسلما شناخت ویژگی های استاد نمونه از کاملترین منابع و عمل به آن توسط اساتید محترم کیفیت آموزش را ارتقا خواهد…

سیره تبلیغی امام صادق (ع)

آنچه از بررسی امام صادق و کارهای فرهنگی تبلیغی ایشان به دست می‌آید این است که یک مبلغ موفق بایستی در تبعیت و پیروی از سیره ارزشمند زندگی ایشان اصول…