بررسی فقهی پیشگیری از جرم

امروزه توجه و اهتمام سیاست جنایی دولت ها به امر پیشگیری غیر کیفری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان به عنوان راه حل کار آمد مرررر کنار پیشگیری کیفری ،…