زنگ در تاریخ ایران

در طول تاریخ ایران و به ویژه در دوران اسلامی ، رنگ نقش مهمی را در مقاطع مختلف داشته و حتی نمادی از یک واقعه تاریخی و یا یک دوره…