جایگاه و نقش قبیله تمیم در تحولات سیاسی-اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی تا پایان قرن دوم هجری (با تکیه بر غرب جهان اسلام)

قبلیه تمیم به عنوان یکی از قبایل بزرگ و محوری عرب نقش قابل توجهی را در تحولات سیاسی-اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی داشت. هر چند این قبیله بعد از پذیرش…

درآمدی بر تهاجم فرهنگی

محقق در ابتدای این مطالعه، ضمن اشاره به تهاجم فرهنگی غرب در گذشته (فرستادن مبلغان و مبشران مسیحی و …) و شیوه‌های نفوذ غرب در کشورهای اسلامی (نفوذ در حکام…