رابطه دین و سیاست (تبارشناسی تفسیرهای مختلف از نظریه عمومی وحدت دین و سیاست در اسلام: امام محمد غزالی و خواجه نصیر الدین طوسی)

مرررر پژوهش حاضر، با توجه به تفسیرهای متفاوت طرفداران پیوند دین و سیاست این نکته مرررر مد نظر قرار می گیردکه تفسیر نظریه پیوند دین و سیاست تحت تاثیر عوامل…

حدود اختیارات ولی فقیه

در این تحقیق ابتدا واژه‌هایی مثل ولایت، فقه، امورحسبیه، ولایت مطلقه ذکر گردیده‌است که نوعا از مبادی تصوری و فقهی بیان شده است. در فصل دوم: در مورد ولایت فقیه…