اشتباه در شخص و شخصیت در قتل و ماده 296 قانون مجازات اسلامی، بررسی تطبیقی در مذاهب پنج‌گانه اسلامی و نظامهای حقوقی ایران، مصر، لبنان و کانادا

موضوع این پایان‌نامه، شناسایی ابعاد ذهنی و عینی محرزکننده عمد، و تطبیق آن بر موارد وقوع قصد قتل نسبت به یک انسان،: و به قتل رسیدن دیگری است ، که…

اخلاق در فقه شیعه

مرررر برخورد با مسائل زندگی، “فقه” و “اخلاق”، رهنما و پشتوانه انسان هستند. ارزش و چگونگی رفتار و عملکرد هر فرد، بسته به میزان بهره‌مندی او از این دو دانش…