اخلاق در فقه شیعه

در برخورد با مسائل زندگی، “فقه” و “اخلاق”، رهنما و پشتوانه انسان هستند. ارزش و چگونگی رفتار و عملکرد هر فرد، بسته به میزان بهره‌مندی او از این دو دانش…

حکومت ولی فقیه در قلمرو دین

تشکیل حکومت، یکی از اهداف اساسی انبیای الهی است. مرررر اسلام، حکومتی که از نبوت شروع و با امامت ادامه یافته، مرررر زمان غیبت دوازدهمین امام، قطع نشده و این…