اشتباه در شخص و شخصیت در قتل و ماده 296 قانون مجازات اسلامی، بررسی تطبیقی در مذاهب پنج‌گانه اسلامی و نظامهای حقوقی ایران، مصر، لبنان و کانادا

موضوع این پایان‌نامه، شناسایی ابعاد ذهنی و عینی محرزکننده عمد، و تطبیق آن بر موارد وقوع قصد قتل نسبت به یک انسان،: و به قتل رسیدن دیگری است ، که…