امام حسن عسگری (ع) درآیینه ی رهنمودهای اخلاقی دربعدصفت مهرورزی

بدیهی است که باگسترش فناوریهای جدیدمناسبات رودرروی انسانها بایکدیگرکاهش یافته است وروابط مجازی یاغیرمستقیم یاگاهی تعارفات صرف جایگزین روابط حسنه و اخلاق نیک اسلامی شده انددرچنین فضایی است که اثارمهربانی…