رابطه دین و سیاست (تبارشناسی تفسیرهای مختلف از نظریه عمومی وحدت دین و سیاست در اسلام: امام محمد غزالی و خواجه نصیر الدین طوسی)

در پژوهش حاضر، با توجه به تفسیرهای متفاوت طرفداران پیوند دین و سیاست این نکته در مد نظر قرار می گیردکه تفسیر نظریه پیوند دین و سیاست تحت تاثیر عوامل…