روش‌های هدایتی قرآن کریم

قرآن کریم کتاب “هدایت و اعجاز ” و به تعبیر صحیح تر، کتاب ” اعجاز مرررر هدایت “است . روش و اسلوب هدایتگری قرآن کریم، ایده‌اصلی و اساسی ترین جهت…

دولت های مسلمان

دو نیاز، پژوهشکده را بر آن داشت تا طرحی را در زمینه ارائه کتاب هایی درباره تاریخ دولت های مسلمان عرضه کند. نخست آن که در دروس کارشناسی و کارشناسی…