بررسی ماهیت نمایندگی

از آنجا که موضوع این رساله بررسی ماهیت نمایندگی مرررر حقوق و فقه بوده است لذا این عنوان مرررر چهار باب مورد بررسی قرار گرفته است . مرررر باب اول…