حقوق والدین در اسلام

مرررر فصل اول به بیان مسئله اصلی رساله که همان حقوق والدین بر فرزندان از نظر قرآن و سنت است پرداخته و سئوالهای اصلی و فرعی، هدف تحقیق، پیشینه و…