اسلام و بازاریابی : بررسی تطبیقی نظرات روحانیون ، مدیران شرکتهای دولتی و مدیران شرکتهای خصوصی در رابطه با اخلاقیات و سیاست عمومی بازاریابی

در این پژوهش چهار فرضیه زیر براساس روشهای مختلف آماری مورد بررسی قرار گرفته است . 1 – فلسفه بازاریابی نظام اقتصادی اسلام فلسفه بازاریابی اجتماعی است . 2 –…

سلام معماری/

در صبح روز عاشورا جناب حرابن ریاحی برای عذرخواهی به خدمات امام حسین علیه السلام می‌رد. صورت این واقعه بسیار ساده ولی به غایت زیبا و پند آموز است ….

مالکیت زمین در اسلام

این رساله با نام «مالکیت زمین در اسلام» در یک مقدمه و چهار فصل تهیه و تدوین شده است. در مقدمه اطلاعاتی مربوط به طرح تحقیق قرار دارد. فصل اول…