مشارکت سیاسی در اسلام

ارزیابی و تجزیه و تحلیل فرضیه مورد نظر یعنی دیدگاه اسلام در مورد مشارکت و آراء همگانی در طی پنج فصل انجام شد، هر فصلی با داشتن بیش از ده…

مدیریت از دیدگاه اسلام

شک در منابع اسلامی، گزاره‌های دستوری و توصیفی ناظر به موضوعات مدیریت وجود دارد. این مسئله که آیا با توجه به مجموع این گزاره‌ها به لحاظ کمی و کیفی می‌توان…