تحلیل تطبیقی مبانی انسان شناختی مکاتب اقتصادی اسلام و لیبرالیسم : مطالعه موردی آرای محمد رضا حکیمی و فریدریش آگوست فون هایک

این پژوهش با رویکرد شناسایی و بررسی چیستی مبانی انسان ‌شناختی مکاتب اقتصادی اسلام و لیبرالیسم با تأکید بر آرای محمد رضا حکیمی و فریدریش هایک سامان یافته و سپس…

فلسفه اقتصاد

امکان دخالت ارزشها در نظریات علمی و چگونگی آن در فلسفهء علوم اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تعقیب و تفحص این امر در نظریات اقتصادی و اغماء دخالت ارزشها می‌تواند…

مباحثی در فلسفه اقتصاد

معمولاً صاحب نظران اقتصادی، اقتصاد را به دو بخش اثباتی و دستوری (اخباری و انشایی) تقسیم می کنند و مدعیند ارزش ها در اقتصاد اثباتی تأثیری ندارند. در این تحقیق…