امام حسن عسگری (ع) درآیینه ی رهنمودهای اخلاقی دربعدصفت مهرورزی

بدیهی است که باگسترش فناوریهای جدیدمناسبات رودرروی انسانها بایکدیگرکاهش یافته است وروابط مجازی یاغیرمستقیم یاگاهی تعارفات صرف جایگزین روابط حسنه و اخلاق نیک اسلامی شده انددرچنین فضایی است که اثارمهربانی…

تاریخ تشیع ج 1

موضوع این تحقیق بررسی شکل‌گیری و سیر تصور تاریخی تشیع در دوره‌های مختلف و آشنایی با فرقه‌های شیعی تا آغاز غیبت کبری در سرزمین‌های اسلامی است . این تحقیق به…