امام حسن عسگری (ع) درآیینه ی رهنمودهای اخلاقی دربعدصفت مهرورزی

بدیهی است که باگسترش فناوریهای جدیدمناسبات رودرروی انسانها بایکدیگرکاهش یافته است وروابط مجازی یاغیرمستقیم یاگاهی تعارفات صرف جایگزین روابط حسنه و اخلاق نیک اسلامی شده انددرچنین فضایی است که اثارمهربانی…

تاریخ تشیع ج 1

موضوع این تحقیق بررسی شکل‌گیری و سیر تصور تاریخی تشیع مرررر دوره‌های مختلف و آشنایی با فرقه‌های شیعی تا آغاز غیبت کبری مرررر سرزمین‌های اسلامی است . این تحقیق به…

تحول مفهوم مشروعیت سیاسی از دیدگاه معتزله(قرن دوم تا فهتم هجری قمری)

چکیده:مسئله امامت نخستین معضل سیاسی بود که پس ازپیامبر اتفاق افتاد وموجبات ایجاداختلاف بین مسامانانن را فراهم آورد،زیراعده ای ازمسلمانان معتقد بودندکه پیامبر فرد خاصی رابرای امامت پس ازخود تعیین…

سیره تبلیغی امام صادق (ع)

آنچه از بررسی امام صادق و کارهای فرهنگی تبلیغی ایشان به دست می‌آید این است که یک مبلغ موفق بایستی مرررر تبعیت و پیروی از سیره ارزشمند زندگی ایشان اصول…