اصول و مبانی نگارگری ایرانی

نقاشی ایرانی (مینیاتور) جایگاه والایی در نقاشی ملل مختلف دارا میباشد. از طرف دیگر بدلیل عدم بررسی و تحقیق پیرامون زیربنای فکری و عملی این هنر در گذشته، برای هنرمندان…

تلفیق منافع ملی و مصالح اسلامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (بررسی تطبیقی سیاست خارجی دولت ملی و دولت اسلامی)

در سیاست خارحی کشورها، به عبارت بهتر “ملت – کشور” های معاصر، “منافع ملی” هدف شالوده‌ای و اساسی و عامل تعیین کننده است و این است که تصمیم گیرندگان سیاست…

شناسایی توصیفی منابع و ماخذ مربوط به پایگاه طبقات اجتماعی بازار و سرمایه‌گذاری تجاری در ایران

در این طرح ابتدا منابع تاریخی، جغرافیایی، سفرنامه‌ها، اسناد و نامه‌های تاریخی، جراید و نشریات که در زمینه نحوه پیدایش بازار و بازاری، کیفیت کار، ارتباطات ، نقش تجار و…