بررسی آموخته‌های خارج از مدرسه دانش‌آموزان نظام جدید متوسطه استان اصفهان در مقایسه با آموخته‌های حضوری سایر دانش‌آموزان در سال تحصیلی 1373-1374 به منظور ارائه پیشنهاداتی جهت برنامه‌ریزی دروس غیرحضوری

از آنجا که آموزش‌های سنتی و رسمی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نارسائی‌هایی را از خود نشان داده و توفیق چندانی در پاسخگوئی به نیازهای دانش‌آموزان حاصل نکرده‌اند،…

رسانه های تعاملی و آموزش مفاهیم اسلامی به کودکان: مطالعه آزمایشگاهی نرم افزار اسلامی « شکوفه»

این پایان­نامه با هدف بررسی قابلیت­های آموزشی رسانه­های تعاملی و چگونگی دریافت کودکان از مفاهیم دینی ارائه شده به­واسطه آن­ها، با استفاده از روش مطالعه کتابخانه­ای و آزمایشگاهی انجام شده…