No Picture

بررسی نظرات دبیران دبیرستان‌های اصفها در باره چگونگی ارزشیابی آموزشی از دبیران به منظور ارائه یک راهبرد مناسب و عملی در روند ارزشیابی آموزشی کشور

ژانویه 1, 1970 92 0

آموزش و پرورش و نحوه فعالیت آن مرررر هر کشور، نشان‌دهنده میزان رشد و ترقی می‌باشد و امروزه، این امر یکی از شاخصهای رشد و […]

No Picture

جهانی شدن ژئوپلتیک دین باوری

ژانویه 1, 1970 92 0

تغییروتحول دوقرن اخیرچهره جهان را یکسره دگرگون ساخته و حتی سرعت تحولات درسالهای اخیر به گونه ای بوده است که جهان امروز با جهان یک […]

No Picture

حکم غناء از دیدگاه اسلام

ژانویه 1, 1970 92 0

غنا از دیدگاه لغویین عبارت از صوتی است که شنیدن آن طرب‌انگیز باشد؛ و از دیدگاه فقهای اسلام که تعریف جامع و مشترکی را از […]