شناسایی توصیفی منابع و ماخذ مربوط به پایگاه طبقات اجتماعی بازار و سرمایه‌گذاری تجاری در ایران

مرررر این طرح ابتدا منابع تاریخی، جغرافیایی، سفرنامه‌ها، اسناد و نامه‌های تاریخی، جراید و نشریات که مرررر زمینه نحوه پیدایش بازار و بازاری، کیفیت کار، ارتباطات ، نقش تجار و…