No Picture

سیمای ابرار در قرآن

ژانویه 1, 1970 92 0

این تحقیق دارای پنج فصل است که ابتدا به مفاهیم بنیانی و لغوی؛ تعریف برّ، و ابرار در لغت و اصطلاح و واژگان همسو و […]