خاتمیت از دیدگاه قرآن و حدیث

مسئله خاتمیت حضرت محمدبن عبدالله(صلی الله علیه وآله) یکی ازمسائل است که به نص قرآن و حدیث از ضروریات دین اسلام می‌باشد و این مسئله خاتمیت پیامبر اکرم(صلی الله علیه…

بررسی تاثیر نگرش فرهنگ اسلامی بر مدیریت رفتار سازمانی، (با توجه به بعد) فردگرایی- جمع گرایی براساس مدل هافستد و تبیین مدل مفهومی آن

با بررسی تاثیر فرهنگ اسلامی بر مدیریت رفتار سازمانی (با توجه به بعد) فردگرایی-جمع گرایی بر مبنای مدل فرهنگی هافستد مشخص شد که برخلاف تک بعدی بودن فردگرا یا جمع…