خسارت زادی بر دیه

پیشرفت فن‌آوری و زندگی ماشینی موجب شده است که همواره حوادث زیانباری بشر امروزی را تهدید کند. نگاهی به آمار تلفات رانندگی و زیانهایی که مرررر کارگاهها و بیمارستان‌ها و…

اشتباه در شخص و شخصیت در قتل و ماده 296 قانون مجازات اسلامی، بررسی تطبیقی در مذاهب پنج‌گانه اسلامی و نظامهای حقوقی ایران، مصر، لبنان و کانادا

موضوع این پایان‌نامه، شناسایی ابعاد ذهنی و عینی محرزکننده عمد، و تطبیق آن بر موارد وقوع قصد قتل نسبت به یک انسان،: و به قتل رسیدن دیگری است ، که…

مسابقات در فقه اسلامی

رساله حاضر، به عنوان مسابقات مرررر فقه اسلامی نگاشته شده است:1- تعاریف واژگان کلیدی، از نظر لغت و اصطلاح و اختلاف نظر مرررر اقوال لغویین مورد بررسی قرار گرفته است.2-…