توسل به زور بر ضدتروریسم

امروزه تروریسم یکی از آفات جامعه بشری را تشکیل می دهد. حقوق بین الملل به عنوان حقوق حاکم بر جامعه بین الملل وظیفه مقابله با این آفت را بر عهده…

دین و گفتگوی تمدن ها

موضوع اصلی این مقاله گفتگوی ادیان به عنوان مهم ترین بخش گفتگوی تمدن هاست زیرا ، تمدن از عناصر متعددی تشکیل می شود که به نظر نویسنده این مقاله دین…

تحلیل گفتمان های حقوق بشر اسلام و غرب با تأکید بر تأثیرگذاری آن در نظام بین الملل با محوریت پروژه سازی امنیت جامع

با توجه به موضوع رساله «تحلیل گفتمانی حقوق بشر اسلام و غرب با تأکید بر تأثیرگذاری آن در نظام بین‌الملل با محوریت پروژه‌سازی امنیت جامع» می‌توان گفت که حقوق بشر…