No Picture

استقلال قضات در حقوق ایران

ژانویه 1, 1970 92 0

هسته مرکزی و اصلی دستگاه تامین‌کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده معدودی به نام قضات بوده که در حقیقت آنان دادرسان […]