استقلال قضات در حقوق ایران

هسته مرکزی و اصلی دستگاه تامین‌کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده معدودی به نام قضات بوده که در حقیقت آنان دادرسان واقعی اجتماعی هستند. بنابراین باید…