تحلیل تطبیقی مبانی انسان شناختی مکاتب اقتصادی اسلام و لیبرالیسم : مطالعه موردی آرای محمد رضا حکیمی و فریدریش آگوست فون هایک

این پژوهش با رویکرد شناسایی و بررسی چیستی مبانی انسان ‌شناختی مکاتب اقتصادی اسلام و لیبرالیسم با تأکید بر آرای محمد رضا حکیمی و فریدریش هایک سامان یافته و سپس…

اسلام و مسئله جنسیت

با توجه به آیات قرآن کریم،در اسلام زمان که بحث ازماهیت انسان می شود دیگر جنسیت مطرح نمی گردد. در واقع مسئله جنسیت در اسلام بک امر عرضی است که…

حقوق زنان از نظر فقهی

حقوق در اصطلاح دارای دو معنای خاص و عام می‌باشد؛ در معنای خاص، حق در برابر حکم می‌باشد؛ و در معنای عام، حق بر هر چیزی که توسط شارع و…