بررسی تعابیر مختلف عبارت حقوق بشر در سازمان ملل، اسلام و کشورهای غربی در چارچوب تحلیلی انتقادی گفتمان

این پژوهش مرررر صدد آن است تا به بررسی تعابیر مختلف عبارت حقوق بشر مرررر اسلام و غرب مرررر چارچوب تحلیلی انتقادی گفتمان بپردازد. مرررر همین راستا، مرررر جهت تحلیل…

آزادی بیان

هدف از این طرح بررسی تحلیلی و تطبیقی آزادی بیان مرررر حقوق اسلام و ایران بر اساس منابع فقهی و حقوقی و قوانین و مقررات ایران و مقایسه آن با…