حقوق زنان از نظر فقهی

حقوق مرررر اصطلاح دارای دو معنای خاص و عام می‌باشد؛ مرررر معنای خاص، حق مرررر برابر حکم می‌باشد؛ و مرررر معنای عام، حق بر هر چیزی که توسط شارع و…

آزادی بیان

هدف از این طرح بررسی تحلیلی و تطبیقی آزادی بیان مرررر حقوق اسلام و ایران بر اساس منابع فقهی و حقوقی و قوانین و مقررات ایران و مقایسه آن با…