آزادی بیان

هدف از این طرح بررسی تحلیلی و تطبیقی آزادی بیان در حقوق اسلام و ایران بر اساس منابع فقهی و حقوقی و قوانین و مقررات ایران و مقایسه آن با…

حقوق زنان از نظر فقهی

حقوق در اصطلاح دارای دو معنای خاص و عام می‌باشد؛ در معنای خاص، حق در برابر حکم می‌باشد؛ و در معنای عام، حق بر هر چیزی که توسط شارع و…