مالکیت زمین در اسلام

این رساله با نام «مالکیت زمین مرررر اسلام» مرررر یک مقدمه و چهار فصل تهیه و تدوین شده است.مرررر مقدمه اطلاعاتی مربوط به طرح تحقیق قرار دارد. فصل اول مرررر…

جنبه‌های پزشکی روزه‌داری اسلامی

تعدای از ادیان اصلی دینا هعغهعغه‌ای از پرهیز غذایی یا روزه‌داری را توصیه می‌کنند. مرررر این پژوهش روزه‌داری اسلامی مرررر ماه رمضان مورد بررسی قرار گرفت . روزه‌داری مرررر یک…