تحلیل نظام تفکر آموزشی اسلام در شکل گیری مسجد-مدرسه‌ها؛ نمونه موردی مسجد سیّد اصفهان

بررسی همه جانبه معماری بناهای آموزشی، بدون شناخت نظام تفکر آموزشی، امکان پذیر نخواهد بود.مسجد به عنوان نخستین بنای تشکیلاتی حکومتی مرررر اسلام، اگرنشان از جایگاه عبودیت مرررر نظام اسلامی…