رسانه های تعاملی و آموزش مفاهیم اسلامی به کودکان: مطالعه آزمایشگاهی نرم افزار اسلامی « شکوفه»

این پایان­نامه با هدف بررسی قابلیت­های آموزشی رسانه­های تعاملی و چگونگی دریافت کودکان از مفاهیم دینی ارائه شده به­واسطه آن­ها، با استفاده از روش مطالعه کتابخانه­ای و آزمایشگاهی انجام شده…