دین و گفتگوی تمدن ها

موضوع اصلی این مقاله گفتگوی ادیان به عنوان مهم ترین بخش گفتگوی تمدن هاست زیرا ، تمدن از عناصر متعددی تشکیل می شود که به نظر نویسنده این مقاله دین…