اندازه گیری تاخیر به کمک نظریه صف و شبیه سازی توسط نرم افزار Corsim در مقاطعی از‌ آزاد راه که دچار تغییر در سطح سرویس دهی می گردند.

آزادراه ها تسهیلات ترافیکی می باشند که امکان ایجاد جریان کاملا پیوسته و غیر منقطع را تامین می کنند آزاد راه ها از سه قسمت زیر تشکیل می شوند قطعات…

تحلیل نظام تفکر آموزشی اسلام در شکل گیری مسجد-مدرسه‌ها؛ نمونه موردی مسجد سیّد اصفهان

بررسی همه جانبه معماری بناهای آموزشی، بدون شناخت نظام تفکر آموزشی، امکان پذیر نخواهد بود.مسجد به عنوان نخستین بنای تشکیلاتی حکومتی مرررر اسلام، اگرنشان از جایگاه عبودیت مرررر نظام اسلامی…