تفسیر قوانین مدنی

اگرچه از منظر بسیاری از فرهیختگان بشر مدنی بالطبع است و مدنیت همزاد بنی‌آدم بوده است ، ولی توسعهء ابزار و فن‌آوری، قلمرو حیات اجتماعی بشر را هر روز گسترده‌تر…

طرح گسترش و نوسازی مسجد حوری

يکي از مهم‌ترين بناهاي تاريخ معماري نيايشگاه‌ها هستند. دين اسلام نيز مانند ساير اديان داراي نيايشگاه خاص خود يا مسجد است و از اين روي تمام آن اهميت تاريخي را…