بررسی انگیزش و کاربرد آن در مدیریت از منظر حضرت علی ( ع ) با رویکردی تطبیقی به برخی تئوری های انگیزش (با تاکید بر نهج البلاغه )

مرررر این تحقیق که به روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی – مقایسه ای صورت گرفته است پس از بیان ادبیاتی مختصر از مطالعات غربی مرررر زمینه انگیزش به…