اخلاق در فقه شیعه

در برخورد با مسائل زندگی، “فقه” و “اخلاق”، رهنما و پشتوانه انسان هستند. ارزش و چگونگی رفتار و عملکرد هر فرد، بسته به میزان بهره‌مندی او از این دو دانش…