No Picture

نسخ و بداء در قرآن و حدیث

ژانویه 1, 1970 92 0

از صدر اسلام تاکنون میاله نسخ در میان دانشمندان اسلامی مطرح بوده و از مقدمات بسیار مهم در تفسیر قرآن بشمار رفته است. سوابق این […]