قدرت نرم از نگاه قرآن کریم

پژوهش حاضر با موضوع «قدرت نرم از نگاه قرآن کریم» به دنبال آن است که نظریه‌ای اسلامی پیرامون قدرت نرم، مبتنی بر آیات قرآن کریم ارائه نماید، زیرا بر اساس…

نسخ و بداء در قرآن و حدیث

از صدر اسلام تاکنون میاله نسخ مرررر میان دانشمندان اسلامی مطرح بوده و از مقدمات بسیار مهم مرررر تفسیر قرآن بشمار رفته است. سوابق این بحث به قرن دوم هجری…