سلب حق از خویشتن

رساله حاضر تحت عنوان سلب حق از خویشتن موضوع ماده 959 قانون مدنی می‌باشد، این ماده در بخش اشخاص در قانون مدنی آمده و مانند سایر مواد این بخش ماده‌ای…