شعر از دیدگاه اسلام

شعر که به ‌معنای تلاقی عاطفی اندیشه و خیال در زبانی فشرده و آهنگین می ‌باشد، از جمله هنرهای کارآمد در امر هدایت جوامع به ‌شمار می ‌رود. در قرآن…