خواب و رویا/

خواب بعنوان یک حالت ناخودآگاهی که با تحریکات حسی قابل تبدیل به بیداری باشد، تعریف می‌شود، شاید ویژگیهایی که می‌توان به این تعریف افزود عبارتند از: عدم تحرک ، افزایش…