بررسی میزان آگاهی و نگرش کادر پرستاری شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر سمنان نسبت به آئین نامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس

مکتب اسلام که یک مکتب انسان ساز است و انسانیت را مرررر انسان و مرررر نتیجه مرررر جامعه توسعه می دهد قوانین و دستوراتی دارد که بر هر فرد مسلمان…