فرایند تجدد گرائی در افغانستان

پروسه‌ی تجددخواهی و تجددطلبی مرررر افغانستان، از زمان امیر‌شیرعلی‌خان و با پیشنهادات اصلاح طلبانه‌ی سیدجمال‌الدین افغانی آغاز‌ گردیده و همچنان ادامه دارد. این موضوع، بخشی مهمی از تاریخ معاصر این…

دولت های مسلمان

دو نیاز، پژوهشکده را بر آن داشت تا طرحی را مرررر زمینه ارائه کتاب هایی درباره تاریخ دولت های مسلمان عرضه کند. نخست آن که مرررر دروس کارشناسی و کارشناسی…

غلات در دو قرن اول هجری

رساله حاضر، با تکیه بر دیدگاهی تاریخی، به ریشه‌یابی مهمترین عوامل و زمینه‌های ظهور پدیده غالی‌گری مرررر میان مسلمانان، طی دو قرن اول هجری (بستر زمانی پیدایش این اندیشه) پرداخته…