No Picture

نماز جمعه و آثار آن

ژانویه 1, 1970 92 0

جزوهء حاضر در پنج فصل تنظیم گردیده که در فصل اول نگاهی به لغت و تاریخ نماز جمعه افکنده‌ایم . در فصل دوم در باره‌ئ […]