No Picture

جهان بینی و حفاظت محیط زیست

ژانویه 1, 1970 92 0

در اینکه انسان معاصر با مشکلات بنیادینی مواجه است که یکی از مهمترین آنها تخریب محیط زیست است شکی وجود ندارد . مقاله حاضر بر […]

No Picture

فلسفه اقتصاد

ژانویه 1, 1970 92 0

امکان دخالت ارزشها در نظریات علمی و چگونگی آن در فلسفهء علوم اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تعقیب و تفحص این امر در نظریات اقتصادی […]