فرهنگ کار در اسلام

پژوهش حاضر درصدد پاسخ به سوالات زیر است: 1- آثار فردی و اجتماعی کار چیست؟ 1- کار به غیر از تامین معاش چه آثار و برکاتی برای شخص کارگر و…

زنگ در تاریخ ایران

مرررر طول تاریخ ایران و به ویژه مرررر دوران اسلامی ، رنگ نقش مهمی را مرررر مقاطع مختلف داشته و حتی نمادی از یک واقعه تاریخی و یا یک دوره…

مقایسه مبانی و اصول کار و تلاش فردی و اجتماعی در اسلام وماکیاولیسم

چکیده:اسلام بارهبانیت وکناره گیری ازسایرمردم ودست کشیدن ازکاروتلاش درراه تامین نیازهای مادی،مخالفت ورزیده است،وتمام جوانب زندگی ونیازهای مادی،معنوی،فردی واجتماعی اوراموردتوجه قرارداده است .مبانی و اصول کار و تلاش فردی و…

کار شایسته از دیدگاه اسلام

کار شایسته یا کار آبرومندانه برای اولین بار مرررر سال 1999 و مرررر گزارش مدیر کل سازمان کنفرانس بین المللی کار مطرح شد. رسوخ این مفهوم به نظام جمهوری اسلامی…