مفهوم جرم و دفاع مشروع

یکی از موضوعات بحث انگیز این است که آیا در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجرم، گناهکار است و یا هر گناهکاری مجرم نیز هست یا خیر ؟ به دیگر سخن…

نظام مالیاتی در اسلام

1- نظام مالیاتی اسلام دارای دو بخش است، مالیات های ثابت و مالیات های متغیر. مالیات های ثابت در تمام زمان ها، مکان ها، و شرایط گوناگون به صورت ثابت…