بررسی برخی از ویژگی‌های اساتید مقطع بالینی در بخش‌های اصلی بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مقایسه آن با ویژگی‌های استاد از نظر اسلام در سال تحصیلی 80-1379 از نظر کارورزان

با توجه به نقش مهم استاد در امر آموزش مسلما شناخت ویژگی های استاد نمونه از کاملترین منابع و عمل به آن توسط اساتید محترم کیفیت آموزش را ارتقا خواهد…

مسابقات در فقه اسلامی

رساله حاضر، به عنوان مسابقات مرررر فقه اسلامی نگاشته شده است:1- تعاریف واژگان کلیدی، از نظر لغت و اصطلاح و اختلاف نظر مرررر اقوال لغویین مورد بررسی قرار گرفته است.2-…