اسباب النزول در مجمع البیان

موضوع این نوشتار با عنوان فوق بررسی شان نزولهای آیات قرآن مرررر کتاب مجمع البیان است.. از این رو انجام چنین پژوهشی لازم بوده، بنابرتوضیحاتی که به زودی می آید،…