مرگ مغزی و انتقال اعضا/

مرگ مغزی تقریبا بلافاصله بعد از مرگ کلینیکی رخ می‌دهد، در این مرحله اگر قسمتهای فوقانی مغز از کار بیفتد ولی مراکز تحتانی صدمه ندیده باشد، بیمار قدرت فهم و…