بررسی آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به تعالیم بهداشتی اسلام در دوران بارداری و شیردهی در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1378

مقدمه: بارداری و شیردهی فیضی است خدادادی که یکی از لذت بخش ترین دورانهای زندگی یک زن محسوب میگردد. در این میان آئین حیات بخش اسلام، دستورات و توصیه های…

نوگرایی دین و آزادی

نسبت بین دین و آزادی، مقوله ای است که در عصر جدید بین اندیشمندان و متفکران و بزرگان دینی جهان اسلام، بدنبال آشنایی مسلمین با تمدن غرب مطرح شده است….