اسلام و بازاریابی : بررسی تطبیقی نظرات روحانیون ، مدیران شرکتهای دولتی و مدیران شرکتهای خصوصی در رابطه با اخلاقیات و سیاست عمومی بازاریابی

در این پژوهش چهار فرضیه زیر براساس روشهای مختلف آماری مورد بررسی قرار گرفته است . 1 – فلسفه بازاریابی نظام اقتصادی اسلام فلسفه بازاریابی اجتماعی است . 2 -…

تحلیل نظام تفکر آموزشی اسلام در شکل گیری مسجد-مدرسه‌ها؛ نمونه موردی مسجد سیّد اصفهان

بررسی همه جانبه معماری بناهای آموزشی، بدون شناخت نظام تفکر آموزشی، امکان پذیر نخواهد بود.مسجد به عنوان نخستین بنای تشکیلاتی حکومتی مرررر اسلام، اگرنشان از جایگاه عبودیت مرررر نظام اسلامی…