مفهوم جرم و دفاع مشروع

یکی از موضوعات بحث انگیز این است که آیا در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجرم، گناهکار است و یا هر گناهکاری مجرم نیز هست یا خیر ؟ به دیگر سخن…