رده PIR

کتابخانه ملی بدنبال انتشار کتاب گسترش های اسلام و تاریخ ایران توسط مرکز خدمات کتابداری، گسترش زبان و ادبیات ایرانی را نیز با نشانه PIR بر اساس نظام رده بندی…