دفاع مشروع در اسلام

در این پژوهش، مبانی دفاع مشروع در اسلام با استفاده از آموزه‌های فقهی بیان گردیده است. نویسنده در دو بخش احکام و شرایط دفاع مشروع و فلسفه آن را بررسی…