گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام

مطالعه سازمان مبارزه با بزهکاری مرررر فقه جزایی از ضرورتهای توجیه و تبیین منطقی نهادها و تاسیسات موجود مرررر حقوق جزای اسلامی است . این امر موجبات اصلاح برداشتهای انحرافی…

زنان نمونه در قرآن

رساله حاضر مرررر موضوع زنان نمونه مرررر قرآن مرررر دو بخش تهیه و تدوین شده است. بخش اول: به تبیین کلیات مربوطه به بحث پرداخته و مرررر چهار فصل بیان…