بررسی آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به تعالیم بهداشتی اسلام در دوران بارداری و شیردهی در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1378

مقدمه: بارداری و شیردهی فیضی است خدادادی که یکی از لذت بخش ترین دورانهای زندگی یک زن محسوبب میگردد. مرررر این میان آئین حیات بخش اسلام، دستورات و توصیه های…