تکنیک‌های پیشگیری و درمان بیماری‌های روانی در قلمرو آراء اندیشمندان اسلامی با تاکید بر مشاورهء اخلاقی از سدهء چهارم تا سیزدهم (ه. ق)

بیماری جزء لاینفک حیات بشری است و مشاوره طریقی مرررر علاج دردمندیهای انسان. هدف این تحقیق نیز دست یابی به تکنیکهای پیشگیری و درمان بیماریهای روانی مرررر قلمرو آراء اندیشمندان…