مبانی فلسفی حقوقی جزاء

این پایان‌نامه مرررر چهار بخش اصلی و یک نتیجه‌گیری، تنظیم شده است ، کلی‌ترین و اساسی‌ترین اصول درباره هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی مرررر چهاربخش مورد توجه قرارگرفته است که خود…

اعتبار امر مختوم جزایی

آنچه سعی مرررر بیان آن داشتیم، تذکر این نکته بود که قاعده اعتبار امر مختوم جزایی باید بنحوی مرررر جامعه حقوقی تبیین شود که مورد توجه قشر خاصه مرتبط با…